Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Για την ποσόστωση γυναικών στις συνθέσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
                  Βαθμός Ασφαλείας:
                   Να διατηρηθεί μέχρι:
                                                                                   
Μαρούσι , 1  / 12 / 2010
Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
                Υ-178/151992/Δ2

                                                                 

                                                                             Προς :  Περιφερειακές Δ/νσεις  Εκπαίδευσης
                                                                                          όλης της Χώρας
                                                                              Κοιν:    ΟΛΜΕ         
                                                                                         Ερμού &Κορνάρου 2
                                                                                         10563 Αθήνα
       
            Μετά από σχετικό έγγραφο της ΟΛΜΕ στο οποίο αναφέρεται ότι σε ορισμένα ΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΔΕ της χώρας δεν εφαρμόζονται όσα επιβάλλουν οι κείμενες διατάξεις για την ποσόστωση γυναικών, παρακαλούμε, αφού ελέγξετε τις συνθέσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Περιφέρειάς σας ,να μας αναφέρεται σχετικά.
            Υπενθυμίζουμε τα εξής:
            Σύμφωνα με τα οριζόμενα,i) στο άρθρο 161 του άρθρου πρώτου του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.3839/2010  (ΦΕΚ 51 τ.Α΄)
ii) στο  άρθρο 6 παρ.1 εδάφ. α)  του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 τ. Α΄) καθώς και
iii) στην αρ.259/2004 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή       από την Υπουργό Παιδείας :  
Ο αριθμός των μελών που ορίζονται από κάθε φύλο σε κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών που ορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία περιοχή υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και τα μέλη που ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1).
Το ποσοστό του 1/3 του άρθρου 6 του ν.2839/2000 θα υπολογισθεί τόσο επί του συνόλου του αριθμού των τακτικών μελών των Συμβουλίων όσο και επί του συνόλου του αριθμού των αναπληρωματικών μελών.
                                                                                                                            

                                                                            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

    
                                                                                                              Ν. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ


Εσωτερική διανομή
-Γραφείο Υπουργού επί του αρ. 11609/18-11-2010
- Δ/νση προσωπικού Δ.Ε. - Τμήμα Δ΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σε ευπρεπές επίπεδο, όπως αρμόζει στο χώρο της εκπαίδευσης. Όλα τα σχόλια θα δημοσιεύονται αρκεί να μην θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός.