Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Καταχώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών διδακτικού έτους 2010-2011


Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α) οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύουν να τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από την 1η Ιουλίου 2010 και ισχύουν μέχρι την κατάρτιση των πινάκων που προβλέπονται στο άρθρο 3. Προϋπηρεσία που θα αποκτηθεί μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2010 λαμβάνεται υπόψη για τους τελικούς πίνακες του διαγωνισμού του άρθρου 3 μόνον εφόσον η πρόσληψη έγινε από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών της παραγράφου 2 ή από τους τελικούς πίνακες του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.
Η καταχώριση των στοιχείων πρόσληψης θα γίνει ηλεκτρονικά με ευθύνη σας, απευθείας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.
Οι ημερομηνίες καταχώρισης ορίζονται από Τετάρτη 20 Απριλίου έως και το τέλος του διδακτικού έτους.
Τα στοιχεία που καταχωρούνται έχουν κατά περίπτωση ως εξής:
1α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
α) Ο αριθμός και η ημεροχρονολογία της Υπουργικής Απόφασης πρόσληψης.
β) Ο αριθμός και η ημεροχρονολογία της Πράξης του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
γ) Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας του εκπαιδευτικού στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
δ) Η καταληκτική ημερομηνία υπηρεσίας του εκπαιδευτικού.
1β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
α) Ο αριθμός και η ημεροχρονολογία της Υπουργικής Απόφασης πρόσληψης.
β) Ο αριθμός και η ημεροχρονολογία της Πράξης του Διευθυντή Εκπαίδευσης. γ) Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας του εκπαιδευτικού στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
δ) Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας, βάσει σύμβασης. Επισημαίνεται ότι σε............
 περίπτωσητροποποίησης της σύμβασης (λόγω π.χ. αλλαγής σχολείου ή αύξησης/μείωσης των ωρών απασχόλησης) θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστή καταχώριση ανά χρονικό διάστημα απασχόλησης.
ε) Η καταληκτική ημερομηνία υπηρεσίας του εκπαιδευτικού.
Για τους αναπληρωτές των παραπάνω κατηγοριών επισημαίνεται ότι:
i) Ημερομηνία έναρξης προσφοράς υπηρεσίας αποτελεί η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ενώ καταληκτική ημερομηνία προσφοράς υπηρεσίας αποτελεί η 21η Ιουνίου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η 30ή Ιουνίου για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
ii) Η καταχώριση της ημερομηνίας λήξης της προσφοράς υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί κατά την τρέχουσα διαδικασία. Για τις περιπτώσεις, δε, των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα παραιτηθούν ή απολυθούν ενόσω έχει καταχωριστεί η ημερομηνία λήξης προσφοράς υπηρεσίας, αυτή θα πρέπει να αντικατασταθεί, από την αρμόδια Δ/νση ή Γραφείο, με τη νέα ημερομηνία παραίτησης ή απόλυσης.
iii) Για τις περιπτώσεις των εκπαιδευτικών που παραιτήθηκαν ή θα παραιτηθούν, ο αριθμός της Υπουργικής Απόφασης ανάκλησης της πρόσληψής τους θα καταχωριστεί από την υπηρεσία σας. Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς που παραιτήθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους καταχωρίζεται η τελευταία ημέρα προσφοράς εργασίας πριν τη λύση της σύμβασης.
iv) Η καταχώριση του αριθμού και της ημερομηνίας έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα παρέχεται εξουσιοδότηση προς τους Διευθυντές Π.Ε. και Δ.Ε. για τη λύση της σύμβασης εργασίας με το πέρας του διδακτικού έτους θα παραμείνει σε εκκρεμότητα και θα ολοκληρωθεί από την αρμόδια Δ/νση ή Γραφείο με την έκδοση της σχετικής απόφασης.
v) Σε περίπτωση τροποποίησης της αρχικής περιοχής πρόσληψης η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν έκδοσης Υπουργικής Απόφασης (λόγω π.χ. εκλογής σε ΟΤΑ σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης») ή απόφασης του οικείου Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης [λόγω υπεραριθμίας στην αρχική περιοχή πρόσληψης σε εφαρμογή της αριθμ. Φ.361.1/412/123280/Δ1/04-10-2010 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 4ΙΚΔ9-Γ) με θέμα «Διάθεση Εκπαιδευτικών»] θα πρέπει να καταχωρείται η προσφορά εργασίας και στις δύο περιοχές πρόσληψης.
Η Δ/νση Π.Ε. ή Δ.Ε. της αρχικής περιοχής πρόσληψης θα καταχωρεί την προϋπηρεσία του εκπαιδευτικού για το χρονικό διάστημα που προσέφερε σε αυτή υπηρεσία ο εκπ/κός. Στη συνέχεια η Δ/νση Π.Ε. ή Δ.Ε. της τελικής περιοχής πρόσληψης [κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/νση της αρχικής περιοχής πρόσληψης και την Ομάδα Στήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στην Κ.Υ. (τηλ. 210 344 2523 begin_of_the_skype_highlighting              210 344 2523      end_of_the_skype_highlighting, 344 2035, 344 2543)] θα ολοκληρώνει τη διαδικασία με την καταχώριση της λοιπής προϋπηρεσίας. Σημειώνεται ότι στο πεδίο «Αριθμός και Ημεροχρονολογία Υπουργικής Απόφασης» θα καταχωρείται από την αρχική Δ/νση πρόσληψης η σχετική Υπουργική Απόφαση ενώ από την τελική Δ/νση Πρόσληψης θα καταχωρείται κατά περίπτωση η Υπουργική απόφαση τροποποίησης της αρχικής πρόσληψης ή η απόφαση του οικείου Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης.
vi) Η καταχώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς θα πραγματοποιηθεί με την παρούσα εγκύκλιο και στο πλαίσιο των προαναφερθέντων.
2. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
α) Ο αριθμός και η ημεροχρονολογία εκάστης πράξης πρόσληψης του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
β) Οι ώρες υπηρεσίας ανά μήνα. Για τους ωρομίσθιους εκπ/κούς επισημαίνεται ότι:
i) Ημερομηνία έναρξης προσφοράς υπηρεσίας των ωρομισθίων αποτελεί η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη Σχολική Μονάδα.
ii) Σε περίπτωση που η πράξη πρόσληψης έχει τροποποιηθεί, θα καταχωρισθεί και ο αριθμός της πράξης αυτής με την ημεροχρονολογία της.
iii) Σε περίπτωση απασχόλησης σε περισσότερα του ενός σχολείων θα πρέπει να πραγματοποιείται ξεχωριστή καταχώριση της προϋπηρεσίας για κάθε σχολείο που απασχολήθηκε ο εκπαιδευτικός, ώστε να προκύπτουν επακριβώς οι ώρες που υπηρέτησε σε κάθε σχολείο ανά μήνα.
iv) Στην αριθμ. 67092/Δ2/22-05-2008 (ΦΕΚ 954/22-05-08 τ.β’) Υ.Α. ορίζεται ότι η σύμβαση των ωρομίσθιων εκπ/κών, εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι, λύεται αυτοδικαίως την 21η Ιουνίου κάθε διδακτικού έτους.
v) Για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών, που παραιτήθηκαν ή καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας τους για οποιονδήποτε λόγο, καταχωρίζεται η τελευταία ημέρα προσφοράς εργασίας πριν τη λύση της σύμβασης.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Οι καταχωρίσεις των στοιχείων αφορούν σε προσλήψεις αναπληρωτών, ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και εκπ/κών που απασχολήθηκαν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς που πραγματοποιήθηκαν μόνο από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών κάθε κλάδου του τρέχοντος διδ. έτους 2010-2011 στο κανονικό πρόγραμμα (Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, στη Σιβιτανίδειο και στα Ολοήμερα Σχολεία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν καταχωρίζονται στην παρούσα φάση προϋπηρεσίες που προσφέρθηκαν στα πιλοτικά προγράμματα τουρκικής και ρωσικής γλώσσας, δεδομένου ότι δεν υφίστανται αντίστοιχοι κλάδοι εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι σχετικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εφόσον ζητηθούν, θα χορηγούνται από τις οικείες Δ/νσεις Εκπ/σης.
2. Για όσους υπηρέτησαν σε Δυσπρόσιτο Σχολείο πρέπει να συμπληρώνεται η σχετική ένδειξη. Σημειώνεται ότι προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτα σχολεία που αποκτάται μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2010 και εφεξής δεν λογίζεται στο διπλάσιο.
3. Για τυχόν προσλήψεις, που πραγματοποιήθηκαν με μη σύννομο τρόπο και ανακλήθηκαν, δεν θα καταχωριστούν τα στοιχεία και κατ΄ επέκταση δεν θα εκδίδονται βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις που έχουν χορηγηθεί σχετικές βεβαιώσεις, αυτές θα πρέπει, επίσης, να ανακληθούν.
4. Το σύστημα εφεξής θα παραμείνει ανοιχτό καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, προκειμένου, με ευθύνη των προϊσταμένων των Δ/νσεων και των Γραφείων Εκπαίδευσης, να ολοκληρωθεί ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις η καταχώριση των στοιχείων της προϋπηρεσίας. Η καταχώριση, δε, των στοιχείων χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς αποτελούν συστατικά στοιχεία στο φάκελο του εκπαιδευτικού.
5. Για τυχόν τεχνικά προβλήματα ή διευκρινίσεις που θα προκύψουν κατά την καταχώριση και αφορούν στην εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, οι χειριστές καταχώρισης να απευθύνονται στην Ομάδα Στήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.
6. Θέματα ή διευκρινίσεις διοικητικής φύσεως παρακαλούμε να γνωστοποιούνται με e-mail στις Υπηρεσίες μας, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ενιαία.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΘΗ ΓΩΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σε ευπρεπές επίπεδο, όπως αρμόζει στο χώρο της εκπαίδευσης. Όλα τα σχόλια θα δημοσιεύονται αρκεί να μην θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός.