Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Το Δ.Σ.. ΠΕΤΕΕΜ συναντήθηκε με τον Διευθυντή Σπουδών και κατέθεσε σχετικό υπόμνημα για τις αναθέσεις


Δ/νση Ταχ. Αλληλογραφίας:                                                         
           Τ.Θ.43104                                                                                 
           Τ.Κ. 12 104
Τηλ. Επικοινωνίας: Προέδρου 6977982673
 & Γραμματέα 6942574782 

 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη γνωμάτευση του Ν.Σ. περί αναθέσεων μαθημάτων ΤΕ01»

Κύριοι
Κατά τις συναντήσεις μας στο υπουργείο το διήμερο (21 & 22-9-2011) με τον διευθυντή σπουδών και άλλους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, σχετικά με τις αναθέσεις των εργαστηριακών μαθημάτων στον κλάδο ΤΕ01, ενημερωθήκαμε ότι προωθείται γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου προς την κ. Υπουργό Παιδείας σχετικά με την 1η ανάθεση στον κλάδο μας στα εργαστήρια, ύστερα από μεθοδευμένο ερώτημα διευθυντού ΣΕΚ και συγκεκριμένου προϊσταμένου Γραφείου Επαγγελματικής Εκπ/σης της ίδιας περιοχής.


Επισημάναμε τόσο στον κ. Μερκούρη, διευθυντή σπουδών Δ.Ε., όσο και στο τμήμα Β’ ΤΕΕ ότι ορισμένοι κάνοντας χρήση της υπηρεσιακής και παιδαγωγικής - καθοδηγητικής τους θέσης (τυχαία της ίδιας περιοχής;), προσπαθούν χρόνια τώρα με έναν παρελκυστικό και συντεχνιακό τρόπο να μην... 

εφαρμόζουν τα αυτονόητα και τις βασικές παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές αρχές που πρέπει να ισχύουν στην περίπτωση των αναθέσεων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων. Αντίθετα αυτοί καταφέρνουν κάθε φορά να εκδίδονται (χάρη των γνωριμιών τους), κάποιες αμφίσημες οδηγίες για τα εργαστήρια ενώ επηρεάζουν σε βάρος μας ακόμα και τις εισηγήσεις του Π.Ι. προς το υπουργείο!
Οι τελευταίες συντεχνιακές αναθέσεις που έφτιαξαν, χρησιμοποιώντας λεκτικούς ακροβατισμούς (που θα ζήλευε και ο κ. Μπαμπινιώτης), μοναδικό στόχο έχουν να εκδιώξουν τους εργαστηριακούς καθηγητές από τον φυσικό τους χώρο. Χωρίς μάλιστα να προβάλλεται κάποια ουσιαστική εναλλακτική λύση για τον μελλοντικό εργαστηριακό καθηγητή.

Με τη νομική γνωμάτευση επιδιώκουν (καταργώντας την παιδαγωγική επιστήμη!), να «επιβάλουν μια ιδιότυπη εκπαιδευτική εφεδρεία» (δια της πλαγίας), στους εργαστηριακούς καθηγητές, ώστε ελεύθερα πλέον να μετεξελιχθεί το εργαστήριο σε χώρος επίδειξης και όχι εξάσκησης των όσων έχουν σχεδιάσει μαζί με τους «σοφούς» του Π.Ι.

Αυτές οι μεθοδεύσεις που προσβλέπουν να μετατραπούν οι εργαστηριακοί καθηγητές ΤΕ01 σε «βοηθοί», όλων αυτών που δεν γνωρίζουν καν το αντικείμενο της διδασκαλίας των πρακτικών ασκήσεων, όπως και της ασφαλούς χρήσης και λειτουργίας του εργαστηριακού εξοπλισμού, είναι εντελώς απαράδεκτες, αντιπαιδαγωγικές και παράνομες.

Η αποδοχή μιας τέτοιας νομικής εκδοχής, όμως έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα άρθρα 14 §4 περ. ιθ,10 §4 στ. β ν.1566/1985, σύμφωνα με τα οποία οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΑΡ1 (ήδη ΤΕ01) ορίζονται ως υπεύθυνοι εργαστηρίων και σχολικών εργαστηριακών κέντρων και εκπαιδευτικοί εργαστηρίων, καθώς επίσης και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσας Υ.Α. Γ2/6098/2001 (ΦΕΚ Β’ 1588/30-11-01) σύμφωνα με την οποία οι υπεύθυνοι εργαστηρίων και τομέα εργαστηρίων ΣΕΚ προηγούνται κατά προτεραιότητα στην κάλυψη του ωραρίου διδασκαλίας (άρθρα 4 §1 στ. ι και 5 §1 στ.ζ).

Η συνεχής καταστρατήγηση του άρθρου 14 Ν.1566/85, από όργανα διοίκησης δημιουργεί πολλά προβλήματα στο χώρο του εργαστηρίου, όπως επίσης και οι διάφορες ανούσιες τροποποιήσεις και εισηγήσεις του Π.Ι. χωρίς ουσιαστική τεκμηρίωση και αξιολόγηση, επί των βασικών αναθέσεων (Γ2/3325/89), που έγιναν κατά καιρούς, εκτός ότι δεν πρόσθεσαν κάτι το ουσιαστικό στο σχολικό εργαστήριο, καταργούν στην ουσία το νόμο με βάση τον οποίο διοριστήκαμε.

Ο κ Νομικός Σύμβουλος έλαβε υπόψη του την παρ. 5 του άρθρου 7 του Νόμου 3848/10, που η ίδια η κ. Υπουργός νομοθέτησε, με την οποία ενισχύονται τα ως άνω που προβάλουμε, αφού δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ01 στις προσεχείς διαδικασίες επιλογών υποδιευθυντών και υπ. τομέα ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, και ΣΕΚ; Δηλαδή θα αναλαμβάνουμε θέσεις ευθύνης σε σχολική μονάδα χωρίς διδακτικό αντικείμενο; Αυτό δεν είναι οξύμωρο σχήμα;

Μετά από όλα αυτά τίθενται επιπλέον το εύλογο ερώτημα, πως γίνεται να παραπλανούν την κ. Υπουργό, για να κάνει δεκτή μια μονομερή και τεχνοκρατική γνωμάτευση χωρίς να παίρνουν υπόψη τους τη συνολική παιδαγωγική, εκπαιδευτική, εργασιακή και νομική διάσταση στο επίδικο ζήτημα, με όλες τις αρνητικές συνέπιες που θα προκύψουν σε κάθε περίπτωση;

Συνεπώς η 1η ανάθεση στον κλάδο ΤΕ01 δεν μπορεί να είναι αντικείμενο διαδρομιστών και συντεχνιακών επιδιώξεων υπηρεσιακών παραγόντων ή και υπόθεση της γραφειοκρατικής αδράνειας, διότι αυτό έχει καθοριστεί ρητά από τα παραπάνω τα οποία είναι σε ισχύ και οφείλει η διοίκηση να τα εφαρμόζει.

ΚύριοιΠροκειμένου να δοθεί ένα οριστικό τέλος σε ένα θέμα που έχει κουράσει και ταλαιπωρεί πολλούς και να επέλθει η απαιτούμενη παιδαγωγική ηρεμία στο εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία της ΤΕΕ και να εξασφαλιστική η άρτια εκπαίδευση των μαθητών στα εργαστήρια, ώστε να πάψουν να νοιώθουν οι συνάδελφοι του κλάδου μας εκπαιδευτικοί β’ κατηγορίας σας παρακαλούμε να επαναδιατυπωθεί άμεσα με παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς όρους: «ότι, όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν σε πρώτη (1η) ανάθεση μαθήματα της ειδικότητάς τους, ομοίως και οι ΤΕ1 τα εργαστήρια κ.λ.π., για να μπορούν να διορίζονται, μετατίθενται και να εξελίσσονται στην υπηρεσία» (θέση και της ΟΛΜΕ),

Συγκεκριμένα προτείνουμε την εξής διατύπωση:

1. α) Οι εργαστηριακοί καθηγητές όλων των ειδικοτήτων του κλάδου ΤΕ01 (ΑΡ1) του άρθρου 14 Ν. 1566/85, προηγούνται με 1η (πρώτη) ανάθεση στα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητάς τους, σε εφαρμογή των αντιστοιχιών εκπαιδευτικών και διδασκόμενων μαθημάτων-οδηγίες- της Γ2/3325/89, όπου επαναφέρεται πριν την τροποποίησή της ως είχε στο μέρος όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς και υπευθύνους των εργαστηρίων ΤΕ01, άρθρα 14 §4 περ. ιθ,10 §4 στ. β ν.1566/1985.

β) Για τμήματα με αριθμό μαθητών που δικαιολογεί μόνο έναν εκπαιδευτικό, η διεξαγωγή του εργαστηρίου γίνεται από εκπαιδευτικό του κλάδου ΤΕ01 αντίστοιχης ειδικότητας αρκεί να υπηρετεί στη σχολική μονάδα..

2. α) Κατά τον προσδιορισμό των κενών και πλεονασμάτων, δεν πρέπει να δημιουργούνται υπεραριθμίες εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ01, εξαιτίας συμμετοχής εκπαιδευτικών των άλλων κλάδων στη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων του ομαδοποιημένου τομέα.

β) Την ευθύνη του εργαστηριακού μαθήματος έχουν από κοινού όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στη διεξαγωγή των πρακτικών ασκήσεων.

γ) Το τεχνολογικό μάθημα ειδικότητας του εργαστηρίου (Θ) διδάσκεται από εκπαιδευτικό από εκείνους που διεξάγουν τις πρακτικές ασκήσεις, εντός του εργαστηρίου.

1 σχόλιο:

  1. Δυστυχώς πολλοί συνάδελφοι ΠΕ17-ΠΕ18 έχουν σταθεί στην θεωρία αλλά στο εργαστήριο χωρίς εμάς δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν.
    Πρέπει και επιβάλλεται να διεκδικήσουμε οτι μας ανήκει.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σε ευπρεπές επίπεδο, όπως αρμόζει στο χώρο της εκπαίδευσης. Όλα τα σχόλια θα δημοσιεύονται αρκεί να μην θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός.