Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

8.260 Θέσεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας "Τα Νέα".
Σύμφωνα με το δημοσίευμα:
"Σε εξέλιξη βρίσκεται η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις 8.260 θέσεις που προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε ενήλικες για το ακαδημαϊκό 2012-2013. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ενώ επτά ημέρες αργότερα θα ενημερωθούν για το αν θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο καθώς η επιλογή τους θα γίνει με δημόσια, ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 προκηρύχθηκαν 4.200 θέσεις που θα καλυφθούν από φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων και 3.500 για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Επίσης, στα .......
 προπτυχιακά προγράμματα θα εισαχθούν 210 φοιτητές Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Παράλληλα 350 θέσεις θα διατεθούν σε φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου, οι οποίες προορίζονται για μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΑΤΕΙ με προσωποπαγή θέση αλλά και για εργαστηριακούς συνεργάτες που δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι εργαστηριακοί συνεργάτες θα εισαχθούν στο ΕΑΠ αν οι θέσεις δεν συμπληρωθούν με μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Επίσης οι εργαστηριακοί συνεργάτες θα πρέπει να έχουν προσφέρει συνολικά διδακτικό έργο σε ΤΕΙ επί τέσσερα τουλάχιστον διδακτικά έτη.

Το έντυπο
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι το ΕΑΠ δεν δέχεται έντυπες αιτήσεις. Η εκδήλωση υποψηφιότητας για τα Προγράμματα Σπουδών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του, με τη χρήση της συγκεκριμένης ειδικής φόρμας που είναι αναρτημένη σε αυτήν. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία αίτηση υποψηφιότητας.
Στην αίτηση για τα προπτυχιακά αλλά και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία της με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες χωρίς κόμματα, τελείες ή άλλα σημεία στίξης. Η συμπλήρωση ενός πεδίου δεν θα πρέπει να ξεκινά με κενό. Ο αριθμός της πολιτικής ή άλλου είδους ταυτότητας πρέπει να γραφτεί, χωρίς κενό μεταξύ γράμματος (ή γραμμάτων) και αριθμών. Ο υποψήφιος οφείλει να θυμάται αν έγραψε τον αριθμό αυτόν με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες σε περίπτωση που θελήσει να αναζητήσει την αίτησή του μετά την υποβολή της.
Πριν από τη συμπλήρωση της αίτησης, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα που επιθυμεί να εισαχθεί. Αν δεν γνωρίζει ή δεν είναι σίγουρος για όσα του ζητούνται στην αίτηση, μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το ΕΑΠ για διευκρινίσεις (για προπτυχιακά στο τηλ. 2610 367.505 και για μεταπτυχιακά στο τηλ. 2610 367.506).
Μετά την αποστολή της αίτησης, στην οθόνη του υπολογιστή θα εμφανιστεί το μήνυμα που πιστοποιεί την παραλαβή της αίτησης από το ΕΑΠ. Μετά την εμφάνιση του σχετικού μηνύματος, είναι απολύτως σίγουρο πως η αίτησή έχει καταγραφεί στα υπολογιστικά συστήματα του ΕΑΠ. Υστερα από αυτό, η υποβολή αιτήματος για την επιβεβαίωση της καταχώρησης της αίτησης είναι άσκοπη. Ο υποψήφιος πρέπει να εκτυπώσει το μήνυμα αυτό, το οποίο αποτελεί μια σύνοψη της αίτησης, και να το φυλάξει. Ετσι, σε μελλοντική επικοινωνία με το ΕΑΠ, θα είναι ευκολότερη η εξυπηρέτησή του.
Αν στην αίτησή του δηλώσει έγκυρο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail), αμέσως μετά από την διαδικασία της επιλογής της 17ης Δεκεμβρίου θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα φαίνεται η σειρά κατάταξής του στο πρόγραμμα που επέλεξε. Σε κάθε περίπτωση (δηλαδή είτε λάβει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα ή όχι) θα πρέπει να αναζητήσει μετά την ηλεκτρονική κλήρωση στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ τη σειρά κατάταξής του.
Μετά την υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος μπορεί να ελέγξει τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί σ' αυτήν, με τη χρήση του πεδίου Ελεγχος Υποβολής Αίτησης . Για τον σκοπό αυτόν πρέπει να θυμάται τον αριθμό ταυτότητας, έτσι ακριβώς όπως τον έγραψε (με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες).
Εκ των υστέρων διόρθωση των στοιχείων που έχουν αναγραφεί στην αίτηση (π.χ. αριθμός ταυτότητας, πρόγραμμα σπουδών κ.λπ.) δεν είναι δυνατόν να γίνει σε καμία περίπτωση.

Για φοιτητές ΑΜΕΑ
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις φοιτητών Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες θα πρέπει, αφού υποβάλουν την αίτηση και έχουν πάρει το αποδεικτικό υποβολής, να τοποθετήσουν σε έναν φάκελο: αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής αίτησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου, στο οποίο φαίνεται το πρόγραμμα σπουδών που επέλεξαν. Πάνω στο ίδιο αποδεικτικό πρέπει να σημειωθεί ιδιοχείρως, αν ο υποψήφιος έχει κινητικό πρόβλημα των κάτω άκρων και χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο για τη μετακίνησή του, επικυρωμένη ευκρινή φωτοτυπία του τίτλου απόλυσης Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού, επικυρωμένη ευκρινή φωτοτυπία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, τα έγγραφα που ενδεχομένως απαιτούνται από τις προϋποθέσεις εισαγωγής, ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών, ε) πιστοποιητικό της επταμελούς επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 1 της Φ.151 122732 Β6 (ΦΕΚ1612 Β' 4 10 2010) ΚΥΑ, στο οποίο θα ορίζεται επακριβώς η πάθηση ολογράφως με τον αντίστοιχο κωδικό του Παραρτήματος της παραπάνω απόφασης.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών τους (31/12/2011) δεν έχουν στην κατοχή τους το προβλεπόμενο πιστοποιητικό, καλούνται να υποβάλουν στον φάκελο με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν ότι θα προσκομίσουν το παραπάνω απαιτούμενο πιστοποιητικό μόλις οι επιτροπές αρχίσουν να λειτουργούν για το ακαδημαϊκό έτος 2012 2013. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παραπάνω σχετική ΚΥΑ οι υποψήφιοι για να λάβουν το πιστοποιητικό από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές θα πρέπει να καταθέσουν σε μία μόνο από τις Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της ΚΥΑ τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) αίτηση, β) ιατρικές γνωματεύσεις από δημόσιο νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού τμήματος αντίστοιχα και γ) φωτογραφία αστυνομικής ταυτότητας, θα μπορούν να ενημερωθούν για την περίοδο λειτουργίας των Επιτροπών από την ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov. gr και του ΕΑΠ http://www.eap.gr./ , δύο φωτογραφίες μικρού μεγέθους (τύπου ταυτότητας), στις οποίες θα αναγράφεται στο πίσω μέρος το ονοματεπώνυμο, το πρόγραμμα σπουδών και το έτος εισαγωγής (2012/2013).

O υποψήφιος πρέπει να γράψει στο εξωτερικό του φακέλου εκτός από τα υπόλοιπα στοιχεία, το πρόγραμμα σπουδών που επέλεξε και να ταχυδρομήσει τον φάκελο με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μητρώου Πρωτόκολλο, Πάροδος Αριστοτέλους 18, 26335 Πάτρα, (Κωδικός 2511 Πρόγραμμα σπουδών: για το 2012 2013)."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σε ευπρεπές επίπεδο, όπως αρμόζει στο χώρο της εκπαίδευσης. Όλα τα σχόλια θα δημοσιεύονται αρκεί να μην θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός.