Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 4.000 πυροσβεστών 5ετους υποχρέωσης

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης η απόφαση για τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία πρόσληψης 4.000 Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. Ο διορισμός των επιτυχόντων θα ξεκινήσει μέσα στο 2012.
Αυτό που αναμένεται τώρα είναι η ανακοίνωση της προθεσμίας, μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, ενώ οι επιτυχόντες, μετά τη συμπλήρωση της πενταετούς θητείας τους στην Πυροσβεστική (σε αυτήν περιλαμβάνεται και ο χρόνος της βασικής εκπαίδευσης) θα έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν τη θητεία τους ή να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα, μετά από......
 αίτησή τους και εφόσον κριθούν ικανοί από τα αρμόδια συμβούλια.


Σπουδές
Οι υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέση πυροσβέστη πε¬νταετούς υποχρέωσης απαιτείται να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή άλλου ισότιμου σχολείου με εξαίρεση εκείνους του Α' Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. Από τον αριθμό των προσλαμβανομένων στη συγκεκριμένη κατηγορία υπο¬ψηφίων, ποσοστό 70% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου ή άλλου ισότιμου σχολείου, με εξαίρεση τις προαναφερόμενες περιπτώσεις των Τ.Ε.Ε, Τ.Ε.Σ και Σχολών Ο.Α.Ε.Δ, ενώ ποσοστό 30% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ), κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη, ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ) ή πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε) Β' Κύκλου Σπουδών.
Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας υποκατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από υποψηφίους της άλλης υποκατηγορίας.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης υποβάλλουν, μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συμμετοχής με φωτογραφία.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελ¬τίου ταυτότητας. Σε περίπτωση που στοιχεία του αστυ¬νομικού δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.
γ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών σχολικών μονά¬δων αλλοδαπής πρέπει να συνυποβάλουν βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι συγκεντρώ¬νουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που αναφέρο¬νται στις παραγράφους 2, 3 και 5 εδ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α' 61) και οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί κατηγο¬ρίας Ι1 και δεν υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις. Σε περίπτωση που υφίσταται, για τους υποψηφίους της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3538/2011 (Α' 61) οι οποίοι έχουν ηλικία άνω των 45 ετών, αντικειμενική αδυναμία δήλωσης της ικανότητας Ι1, παρέχεται, κατ' εξαίρεση, σ' αυτούς το δικαίωμα διακρίβωσης της κατηγορίας ικανότητας από αρμόδια, ειδική για το σκοπό αυτό, υγειονομική επιτροπή του Σώματος.
ε. Ειδικά για τους υποψηφίους της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α' 61), βεβαίωση του διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία εργάστηκαν ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης στην οποία να εμφαίνεται α) ότι είχαν την ιδιότητα του πυροσβέστης εποχικής απασχόλησης κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 ή β) ότι είχαν την ως άνω ιδιότητα σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον είχαν την όμοια σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007.
2. Επιπλέον, οι υποψήφιοι που κατέχουν τα πρόσθετα προσόντα της παραγράφου 5 του άρθρου 15 υποβάλλουν κατά περίπτωση:
α. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Δασικής Προστασίας».
β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α', από το οποίο να προκύπτει ότι υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι Αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή στην προεδρική φρουρά ή ως εθελοντές 5ετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ενοπλες Δυνάμεις.
γ. Βεβαίωση του διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρε¬σίας στην οποία εργάστηκαν ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης στην οποία να εμφαίνονται κατ' έτος οι αντιπυρικές περίοδοι που εργάστηκαν. Για τη χορήγη¬ση των βεβαιώσεων αυτών απαιτείται η συνδρομή της προϋπόθεσης του στοιχ. δ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
δ. Βεβαίωση του διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρε¬σίας στην οποία να εμφαίνεται ότι είναι εθελοντές κατά την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού.
ε. Βεβαίωση από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία στην οποία να εμφαίνονται οι περίοδοι κατά τις οποίες είχαν εργαστεί με την ιδιότητα του εποχιακού εργατοτεχνι¬κού προσωπικού.
στ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγη¬σης μοτοσικλέτας ή της επαγγελματικής άδειας οδή¬γησης αυτοκινήτου.
ζ. Βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή, όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.
η. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι είναι τέκνα προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχασε τη ζωή του ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού ή ότι είναι τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, συνέπεια τρομοκρατικής πράξης.
θ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εάν ο υποψήφιος είναι γονέας ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Η αναζήτηση γίνεται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διοικήσεις κατ' εφαρμογή των διατά¬ξεων της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532 από 18.8.2006 (Β' 1309) απόφασης του υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για όσους υποψηφίους σημειώσουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών, στην ένδειξη της αίτησης συμμετοχής, το δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα καθώς και το δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα τα τυχόν ετεροθαλή τους αδέλφια.
ι. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυ¬χίου Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ 50/2001 (Α' 39), όπως ισχύει κάθε φορά, συνοδευόμενο απαραιτήτως από επί¬σημη μετάφραση.
Οι υποψήφιοι που καλούνται για πρόσληψη υποβάλλουν στις υπηρεσίες που είχαν καταθέσει αρχικά τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν παρα¬πεμφθεί σε ποινική δίκη για τα αναφερόμενα εγκλήματα στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ 19/2006 όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ 236/2007 (Α' 275) κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 11726 από 9.6.2005 κοινής απόφασης των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης (Β' 838).

Επιπλέον δικαιολογητικά

Η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος αναζητεί αυτεπάγγελτα για τους υποψηφίους που καλούνται τελικά για πρόσληψη τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 2458 από 22.2.2005 από¬φασης των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης (Β' 267), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 92605 από 20.9.2005 όμοια (Β' 1334).
β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α' μόνο για όσους δεν εμπίπτουν στο άρθρο 3 παράγρα¬φος 2 εδάφιο β' της παρούσης απόφασης κατ' εφαρμο¬γή της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/5482 από 28.3.2005 απόφασης των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Αμυνας (Β' 400) και της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/6084 από 19.4.2005 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. Δ.Δ.Α., για όσους υποψηφίους σημειώσουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών, στη σχετική ένδειξη της αίτησης συμμετοχής, ότι επιθυμούν την ως άνω αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

Υποβολή-έλεγχος δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως στις έδρες των περιφερειακών διοικήσεων των πυροσβεστικών υπηρεσιών και στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Χίου, Σάμου, Λήμνου, Ρόδου, Κω, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς και Λευκάδας τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2, της παρούσης μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη. Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Πίνακες επιτυχόντων

Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων της κατηγορίας της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α' 61) προηγείται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό που προκύπτει από τη μοριοδότηση του τίτλου σπουδών.
β) Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων της κατηγορίας της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου προηγείται ο υποψήφιος που λαμβάνει περισσότερα μόρια σε κάθε κριτήριο από τα ακόλουθα κατά τη σειρά αναγραφής τους:
  • Την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως έφεδροι Αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή στην προεδρική φρουρά, ή ως Ε.Π.Υ. στις Ενοπλες Δυνάμεις.
  • Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας.
  • Την κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Δασικής Προστασίας».
  • Την κατοχή άδειας οδήγησης, μοτοσικλέτας ή επαγγελματικού οχήματος Γ' κατηγορίας και άνω.
Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει νέα ισοβαθμία μετά την προσμέτρηση του βαθμού που προκύπτει από τη μοριοδότηση του τίτλου σπουδών για τους υποψηφίους της κατηγορίας της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α'61).
Σε περίπτωση τρίτης διαδοχικής ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων και των δύο κατηγοριών, η σειρά καθορίζεται με κλήρωση.

Υγειονομικές εξετάσεις – Ψυχοτεχνικές, αθλητικές δοκιμασίες

Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές - αθλητικές δοκιμασίες.
Οι υγειονομικές εξετάσεις προηγούνται των ψυχοτεχνικών και αθλητικών δοκιμασιών. Οι υποψήφιοι, προκειμένου να παρουσιασθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί, ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Πρόσληψης για να κριθεί η καταλληλότητά τους ή μη, μεταβαίνουν την προηγούμενη σε κρατικό νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να υπο¬βληθούν στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 19/2006 (Α' 16).
Οσοι κρίνονται ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις, παραπέμπονται στις ψυχοτεχνικές επιτροπές και υποβάλλονται σε ψυχομετρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας). Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου.
Οσοι υποψήφιοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες παραπέμπονται στη συνέχεια στις αθλητικές επιτροπές για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης.

Αγωνίσματα

α. Πέντε έλξεις σε μονόζυγο. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναρτώνται στο μονόζυγο από το πρόσθιο μέρος αυτού έχοντας το εξωτερικό μέρος της παλάμης στραμμένο προς το πρόσωπό τους. Μετά την πρώτη έλξη, οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έλθουν σε επαφή με το έδαφος μέχρι το τέλος της προσπάθειας, ενώ σε κάθε έλξη πρέπει η κάτω γνάθος να ξεπερνάει το ύψος του μονόζυγου και τα χέρια κατά την κάθοδο να είναι σε θέση πλήρους ανάτασης.
β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4' (μία προσπάθεια).
γ. Αλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1. 10μ. (τρεις προσπάθειες).
δ. Αλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 4 μ. (τρεις προσπάθειες).
ε. Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος, σε απόσταση εκατό (100) μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος σε χρόνο 50'' (μία προσπάθεια).
στ. Ανάβαση - κατάβαση σε ολκωτή πυροσβεστική κλίμακα σε ύψος εννέα μέτρων, τοποθετημένη σε πυροσβεστικό πύργο ασκήσεων σε χρόνο το αργότερο 1' και 50'' (μία προσπάθεια).
ζ. Βάδισμα χωρίς υποδήματα και με τρεις υποχρεωτικές στάσεις σε δοκό μήκους δέκα μέτρων και πλάτους οκτώ εκατοστών, η οποία απέχει από το έδαφος ένα μέτρο (μία προσπάθεια).
Υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών. Επίσης, μη ικανοί κρίνονται και όσοι υπο¬ψήφιοι δεν έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα, ύστερα από αναστημομέτρηση όλων των υπόχρεων υποβολής σ' αυτή τη διαδικασία υποψηφίων που γίνεται από την Υγειονομική Επιτροπή Πρόσληψης πριν από τις αθλητικές δοκιμασίες.
Οι υποψήφιοι που κρίνονται μη ικανοί καταχωρίζονται από την αρμόδια επιτροπή σε ειδικό πίνακα, ο οποίος αναρτάται σε εμφανές σημείο στο χώρο της εξέτασης προς ενημέρωσή τους, αντίγραφο του οποί¬ου υποβάλλεται αυθημερόν στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
Η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος μεριμνά για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων που δημιουργούνται από τους κριθέντες ως μη ικανούς, με βάση τους πίνακες επιτυχόντων κατά κατηγορία.
Οι υποψήφιοι που κρίνονται ικανοί από τις υγειονομικές, ψυχοτεχνικές και αθλητικές Επιτροπές, καθώς και οι λοιποί εκ της παρ. 3 του ν. 3938/2011 (Α' 61) εξαι¬ρούμενοι των ανωτέρω διαδικασιών, προσλαμβάνονται ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης με απόφαση του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος που δημοσι¬εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σε ευπρεπές επίπεδο, όπως αρμόζει στο χώρο της εκπαίδευσης. Όλα τα σχόλια θα δημοσιεύονται αρκεί να μην θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός.